Value Set Ben Tey/Sarcophaga

large, sluggish flesh fly: gì-gɛ̀:ⁿ bòmbò-gú-m\\-gú

Names

gì-gɛ̀:ⁿ bòmbò-gú-m\\-gú