Value Set Ampari/Struthio camelus

ostrich: ɔ̀gɔ́ tàwà

Names

ɔ̀gɔ́ tàwà