Value Set Donno-So/Stereospermum kunthianum

tree sp.: dùmbú-n-dèŋélè, dùmbú-n-dèŋénè

Names

dùmbú-n-dèŋélè

dùmbú-n-dèŋénè