Value Set Ampari/Scoparia dulcis

herb sp.: tìmì-tímí

Names

tìmì-tímí