Value Set Ben Tey/Rhabdotis sobrina

cetonid beetle sp., dark green with white streaks and spots, in sheath in ground (said to eat acacia flowers): bísěm cí-cɛ̀:-m\\cí-cɛ̀:, cì-cɛ̀: nɔ̂:-m\\nɔ̂:

Names

bísěm cí-cɛ̀:-m\\cí-cɛ̀:

cì-cɛ̀: nɔ̂:-m\\nɔ̂: