Value Set Ben Tey/Myomys daltoni

Dalton's mouse (small, light-colored, belly white, tail longer than body, in field or houses, can climb): ò pílɛ́-m\\pílɛ́, ɔ̀rⁿɔ̀: ò pìlɛ̀-m\\pìlɛ̀

Names

ò pílɛ́-m\\pílɛ́

ɔ̀rⁿɔ̀: ò pìlɛ̀-m\\pìlɛ̀