Value Set Ben Tey/Heliocheilus albipunctella

millet head-miner (caterpillar in millet grain spike): sì-sì: bɔ́rù-m\\bɔ́rù

Names

sì-sì: bɔ́rù-m\\bɔ́rù