Value Set Bankan Tey/Dichrostachys cinerea

shrub sp.: tìŋgí, kìŋgí

Names

tìŋgí

kìŋgí