Value Set Ben Tey/Citrullus lanatus

watermelon (cultivated, eaten raw): kànàrⁿàyⁿ bárⁿà-w; watermelon variety (cooked as a vegetable): nà:-kànárⁿàyⁿ

Names

kànàrⁿàyⁿ bárⁿà-w

nà:-kànárⁿàyⁿ