Value Set English/Chlorocebus aethiops

Vervet Monkey

Names

Vervet Monkey