Value Set Dogul Dom/Chamaecrista mimosoides

herb sp.: nàmbàrà-kɔ̀:gú, kèmù ánà

Names

nàmbàrà-kɔ̀:gú

kèmù ánà